Modele mesimore

Shkollat Mund të vlerësohen Duke përdorur kritere të caktuara për identifikimin e cilësisë së mësimdhënies së EQD/EDNJ si Edil të shkallës së vlerave të jetuarit dhe ushtrimit të të drejtave të njeriut dhe demokracisë në shkollë. Kjo Mund të bëhet duc përdorur praktikat e vetëvlerësimit. Kur vlerësojnë nxënësit, mësuesit duhet të kenë parasysh parimet të Tilla të rëndësishme si: 36. Becker G. E. (1998), Unterricht ASR und beurteilen, Beltz, Weinheim. Në këtë Aspekt, gjatë dekadave të Fundit, diskutimet kanë vazhduar për çështje të Tilla si a Mundet të përshkruhet vlerësimi parashikues si një formë e vlerësimit APO është mirë të vlerësohet si një ndër funksionet e TIJ. Dokumenti i KËSHILLIT të Evropës “Sigurimi i Cilësisë së edukimit për Qytetari Demokratike në Shkolla” përfshin një Grup treguesish të ndarë në nëntema dhe përshkrues, të cilët pasqyrojnë një cilësi të dëshiruar të EQD/EDNJ në një shkollë. Këto kritere Mund të përdoren për gjykim dhe vlerësim. Zbatimi i pneu do të ofrojë një krahasim ndërmjet gjëndjes së një shkolle në lidhje me EQD/EDNJ dhe synimeve të dëshiruara.

Tabela më poshtë, pjesë e dokumentit të sipërpërmendur, Mund të përdoret për vlerësimin e gjëndjes së EQD/EDNJ në një shkollë në bazë të treguesve të cilësisë. 44 A ka të dhëna për Vendin e Duhur të EQD/EDNJ në objektivat e shkollës, politikat dhe Planet kurrikulare? Për vlerësimin e gjëndjes së shkollës në lidhje me praktikën e EQD/EDNJ dhe lidhjeve në të mes të teorisë dhe praktikës ose mes politikës dhe demokracisë së jetuar, ne sugjerojmë matricën e mëposhtme (Këshilli i Evropës, Qeverisja Demokratike e Shkollave, 2007). Përdorimi i kriterit individuel për vlerësimin nënkupton krahasimin e dallimeve ndërmjet Individual dwve. Cili është dallimi mes arritjeve të nxënësve në EQD/EDNJ, pwrshembull, të krahasuar me muajin e kaluar? Këtu Kemi përdorur një krahasim të përkohshëm. Nxënësit e Rinj priren particulier të përdorin këtë Kriter si instrument vlerësimi. Shuma e “vlerës së shtuar” regjistrohet për një Sasi të caktuar të kohës. Kjo krijon mundësinw t`u ofrohen nxënësve Aviación në lidhje me gamën e arritjeve të Tyre, si dhe prirjen NW ulje ose NW ngritje TW SAJ.

Comments are closed.