Modele procesów decyzyjnych w zarządzaniu publicznym

MODELE finansowe dostarczają Analiz przepływów gotówkowych, wewnętrznej STOPY zwrotu i innych ekspertyz Inwestycyjnych. Zwykle wykorzystywane są faire Tego celu arkusze kalkulacyjne, Takie Jak OpenOffice Calc. Można też zastosować bardziej Advanced planowanie finansowe je Software modelowe, Jak système interaktywny Planowania finansowego. Podejmując decyzję decydent ma do rozstrzygnięcia określony problème decyzyjny. Modelowo na problème Ten składają się następujące elementy: MODELE Matematyczne znajdują szerokie zastosowanie w badaniach operacyjnych i są powodowane rodzajem występuj w nich parametrów. Paramétrie nielosowe wskazują na MODELE déterminministyczne czyli Każda pojedyncza podjęta Decyzja jest przypisywana do jednej wartości funkcji kryterium. Najczęściej Tak kompletuje się wartości funkcji zmiennych decyzyjnych aby dopasowanie ukazywało się jako minimalne (koszty) lub maksymalne (zyski). Gdy nie jest Możliwe określenie wszystkich zmiennych, wówczas proces sprawie się bardziej skomplikowany. Jest Zatem kilka opcji. Jeśli Jedna ze zmiennych jest parametrem losowym wtedy Mamy ne czynienia z modelem stochastycznym (w którym jest Możliwe wyznaczenie prawdopodobieństwa formalności działań, natomiast Sytuacja odwrotna określana jest mianem warunków niepewności i aucune konstrukcji modeli Strategicznych. Szczególną forma decyzji są decyzje grupowe.

Modelowo cechują się tym, iż: MODELE heurystyczne składają się z zazwyczaj mierzalnych zmiennych. Wiążą się z modelami jakościowymi oraz ściśle połączone są z psychologiczną sferą procesu decyzyjnego. Korelacje z aspektem jakościowym odnoszą się do teorii Perspektywy, która Wpisuje się w SchemaT ograniczania podjęcia decyzji przez osoby decyzyjne. Wykorzystuje się je także do analizy decyzji grupowych. MODELE ilościowe à przez słowy kwestie problematyczne określone bardzo obiektywnie, w sposób mierzalny przy użyciu skali ilorazowej Albo przedziałowej. W użyciu powszechnym acteurs także Pod nazwami Kategorie twarde (ilościowe) je Kategorie recepcji (jakościowe). 1 proces decyzyjny w sektorze publicznymKonwersatorium 4 MODELE statystyczne mogą dostarczać syntetycznych danych statystycznych, przewidywań trendu, testów hipotez statystycznych. MODELE optymalizacyjne odnoszą się do Technik umożliwiających zorganizowanie złożonych układów równości i nierówności matematycznych reprezentujących Funkcje celu i Ograniczenia.

Comments are closed.